Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Gewoon Vindbaar: Gewoon Vindbaar, gevestigd aan de Parkweg 81a 9725ED te Groningen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87494116;

Klant/Opdrachtgever: de persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Gewoon Vindbaar voor het leveren van diensten en/of producten;

Overeenkomst: De overeenkomst verwijst naar elke contractuele relatie tussen Gewoon Vindbaar en de opdrachtgever waarbij Gewoon Vindbaar diensten verstrekt aan de opdrachtgever. Het omvat alle afspraken, voorwaarden en verplichtingen die gelden tussen beide partijen met betrekking tot de geleverde diensten.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Gewoon Vindbaar met betrekking tot de verkoop en levering van producten en diensten, evenals de uitvoering van werkzaamheden door Gewoon Vindbaar.

Gewoon Vindbaar houdt zich onder andere bezig met het ontwerpen en creëren van websites, merkstrategie, zoekmachineoptimalisatie, projectbegeleiding en het adviseren en ontwikkelen van online marketingstrategieën voor klanten. Door het verstrekken van een opdracht aan Gewoon Vindbaar, verklaart de klant op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen Gewoon Vindbaar en de klant.

Gewoon Vindbaar behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Dergelijke wijzigingen en aanvullingen zijn ook van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten, met een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen en/of aanvullingen. Indien de klant niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft hij het recht de overeenkomst te beëindigen vanaf de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. Het gebruik van de algemene voorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en overeenkomst

Elke offerte en prijsopgave van Gewoon Vindbaar dient als één ondeelbaar geheel te worden beschouwd en is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

Een overeenkomst tussen Gewoon Vindbaar en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een schriftelijke of per e-mail verstuurde offerte of prijsopgave aanvaardt, tenzij Gewoon Vindbaar na dat tijdstip verklaart de offerte of prijsopgave niet gestand te doen. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Gewoon Vindbaar en de klant zijn pas geldig nadat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Toezeggingen en afspraken met ondergeschikten van Gewoon Vindbaar zijn niet bindend. In tegenstelling tot lid 2 van dit artikel, kan er mondeling een overeenkomst worden gesloten voor additionele werkzaamheden. Gewoon Vindbaar is gemachtigd om aparte kosten in rekening te brengen voor dergelijke additionele werkzaamheden, indien deze redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Bij de uitvoering van de overeenkomst door Gewoon Vindbaar kunnen kleine afwijkingen binnen acceptabele toleranties voorkomen. Het eenzijdig annuleren van de opdracht door de opdrachtgever is niet geldig, tenzij Gewoon Vindbaar schriftelijk instemt met een dergelijke annulering.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

Gewoon Vindbaar zal zich inzetten om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de vereisten van vakmanschap. Indien nodig kan Gewoon Vindbaar geheel of gedeeltelijk de uitvoering van de overeenkomst toevertrouwen aan derde partij(en), onder haar verantwoordelijkheid, om een goede uitvoering te waarborgen.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle gegevens die Gewoon Vindbaar nodig acht of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt dat ze nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de vereiste gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft Gewoon Vindbaar het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de extra kosten als gevolg van vertraging in rekening te brengen bij de opdrachtgever, conform de gangbare tarieven.

Gewoon Vindbaar is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit onjuiste of onvolledige gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt, tenzij Gewoon Vindbaar op de hoogte was van de onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens. Indien de overeenkomst is verdeeld in fasen, kan Gewoon Vindbaar de uitvoering van de volgende fasen opschorten totdat de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk zijn goedgekeurd door de opdrachtgever.

Indien Gewoon Vindbaar of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden uitvoeren op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever kosteloos te zorgen voor redelijke faciliteiten die deze medewerkers nodig hebben.

 

Artikel 5 – Duur en beëindiging

Een eenmalige opdracht of een opdracht met een vaste looptijd kan niet tussentijds worden opgezegd. Opdrachten zonder vaste looptijd kunnen worden opgezegd tegen het einde van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Gewoon Vindbaar heeft het recht om een overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud hebben gepleegd of plegen aan de producten die door Gewoon Vindbaar worden onderhouden.

Gewoon Vindbaar heeft het recht om een overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de gesloten overeenkomst met Gewoon Vindbaar

Gewoon Vindbaar heeft het recht om een overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op enige vergoeding van schade.

 

Artikel 6 – Levering en levertijd

Gewoon Vindbaar zal zo spoedig mogelijk starten met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten na ontvangst van de benodigde gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

De levertijd, oftewel de termijn waarbinnen diensten en/of werkzaamheden voltooid dienen te worden, is gebaseerd op de werkomstandigheden die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Indien er vertraging ontstaat als gevolg van wijzigingen in deze omstandigheden of doordat diensten en/of werkzaamheden die tijdig zijn opgedragen niet tijdig en/of correct worden uitgevoerd, zal de levertijd redelijk worden verlengd, rekening houdend met alle omstandigheden.

Het tijdstip van levering van diensten en werkzaamheden wordt beschouwd als het moment waarop deze gereed zijn, met uitzondering van onbelangrijke onderdelen, en Gewoon Vindbaar de opdrachtgever hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de levertijd geen fatale termijn. Indien Gewoon Vindbaar onverhoopt niet in staat is om binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan zij alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld. Hierbij dient haar een termijn van minimaal veertien (14) dagen te worden gegeven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

Indien Gewoon Vindbaar in gebreke blijft met betrekking tot de levertijd, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder andere aanspraken, zoals het recht op schadevergoeding. In dat geval zullen eventueel vooruitbetaalde bedragen worden geretourneerd, zonder vergoeding van rente.

Gewoon Vindbaar is niet verplicht een contractuele boete te betalen in geval van overschrijding van de levertijd als deze overschrijding te wijten is aan een niet aan haar toerekenbare tekortkoming.

De wijze waarop de door Gewoon Vindbaar vervaardigde producten aan de opdrachtgever worden verstrekt, zal nader worden bepaald.

 

Artikel 7 – Risico en eigendomsvoorbehoud

Na levering van de zaken, diensten en/of werkzaamheden draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade die hieraan ontstaat, zowel onmiddellijk als in de toekomst.

Gewoon Vindbaar behoudt de eigendom van alle geleverde zaken en producten totdat alle vorderingen die Gewoon Vindbaar heeft op de opdrachtgever, met betrekking tot de geleverde zaken, producten, diensten en werkzaamheden, volledig zijn voldaan. Dit omvat ook vorderingen met betrekking tot eventueel tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van de betreffende overeenkomst.

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij het nakomen van zijn verplichtingen, is Gewoon Vindbaar gerechtigd om de geleverde zaken en producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Indien nodig, verleent de opdrachtgever hierbij Gewoon Vindbaar onherroepelijk de machtiging om dit teruggavenrecht uit te oefenen.

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Gewoon Vindbaar uitsluitend alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot zaken die zijn ontwikkeld in het kader van de overeenkomst en de resultaten van de diensten en werkzaamheden die zijn verricht in het kader van de overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart Gewoon Vindbaar tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot deze rechten en vergoedt alle schade en kosten die hieruit voortvloeien.

Op verzoek van Gewoon Vindbaar zal de opdrachtgever meewerken en alle nodige maatregelen treffen om de genoemde rechten ten behoeve van Gewoon Vindbaar te vestigen en te bevestigen.

De opdrachtgever staat ervoor in dat de genoemde zaken en resultaten van diensten en werkzaamheden geen inbreuk maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom van derden. De opdrachtgever vrijwaart Gewoon Vindbaar tegen alle aanspraken in dit verband en vergoedt alle schade en kosten die hieruit voortvloeien.

De opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht van de geleverde goederen en/of diensten zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens Gewoon Vindbaar heeft voldaan.

Gewoon Vindbaar behoudt het recht om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, zolang hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt.

 

Artikel 9 – Eigendom en geheimhouding

Gewoon Vindbaar blijft te allen tijde eigenaar/rechthebbende van de aanbieding, evenals de mededelingen, gegevens, technische beschrijvingen, berekeningen, modellen, enzovoort, die door Gewoon Vindbaar worden verstrekt in het kader van de offerte, prijsopgave of de overeenkomst, zelfs als hiervoor kosten in rekening zijn gebracht. Gewoon Vindbaar wordt geacht de ontwerper en maker ervan te zijn.

Alles wat door Gewoon Vindbaar is vervaardigd in opdracht van de opdrachtgever, mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Gewoon Vindbaar niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk is gemaakt.

De opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle in dit artikel genoemde zaken, evenals bedrijfsinformatie en knowhow in de ruimste zin van het woord, die door Gewoon Vindbaar of namens Gewoon Vindbaar aan de opdrachtgever worden verstrekt in het kader van de offerte, prijsopgave of de overeenkomst. Het gebruik van deze bedrijfsinformatie en/of knowhow voor promotiedoeleinden is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gewoon Vindbaar niet toegestaan.

 

Artikel 10 – Prijzen

De prijzen die door Gewoon Vindbaar worden vermeld of overeengekomen, zijn exclusief belastingen (inclusief BTW) en andere heffingen.

Als er wijzigingen worden aangebracht in de tarieven, zal Gewoon Vindbaar de opdrachtgever hier ten minste 30 dagen van tevoren van op de hoogte stellen. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen zodra de aangepaste tarieven van kracht worden. Hierbij geldt een opzegtermijn van een maand.

 

Artikel 11 – Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever de overeengekomen prijs te betalen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum.

Betaling voor extra werkzaamheden dient direct te geschieden nadat deze in rekening zijn gebracht.

Alle betalingen dienen zonder aftrek of verrekening te worden voldaan. Indien Gewoon Vindbaar reden heeft om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, kan Gewoon Vindbaar, naar eigen oordeel, voldoende zekerheid verlangen voor de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever voordat zij haar prestatie levert of voortzet. Gewoon Vindbaar heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever deze vooruitbetaling heeft verricht of de gevraagde zekerheid heeft gesteld.

Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, is hij automatisch in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Hij is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd over het verschuldigde bedrag vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden, onverminderd de verdere rechten van Gewoon Vindbaar

De kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Gewoon Vindbaar maakt als gevolg van de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van verplichtingen door de opdrachtgever, inclusief buitengerechtelijke incassokosten en juridische bijstandskosten, dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.

Gedurende de periode dat de opdrachtgever in verzuim is, heeft Gewoon Vindbaar het recht om haar verplichtingen op te schorten. Eventuele schade die gedurende deze periode ontstaat, is niet de verantwoordelijkheid van Gewoon Vindbaar

Indien de opdrachtgever van mening is dat het gefactureerde bedrag onjuist is, dient hij Gewoon Vindbaar hiervan onmiddellijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na facturering, op de hoogte te stellen. Gewoon Vindbaar zal de claim onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verstrekken.

 

 

Artikel 12 – Klachtenprocedure

De opdrachtgever heeft een periode van veertien (14) dagen na levering om duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten en/of diensten of uitgevoerde werkzaamheden te melden aan Gewoon Vindbaar Na ontvangst van de melding zal Gewoon Vindbaar in overleg met de opdrachtgever proberen deze gebreken te verhelpen. Indien er binnen de genoemde termijn geen melding van gebreken wordt gemaakt, vervalt de mogelijkheid om te reclameren.

Het verstrekken van onjuiste informatie door de opdrachtgever, wat leidt tot gebreken in het geleverde of andere gebreken die aan de opdrachtgever kunnen worden toegeschreven, wordt uitdrukkelijk niet beschouwd als gebreken zoals bedoeld in dit artikel.

Het indienen van een klacht heeft geen invloed op de verplichtingen van de opdrachtgever.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Gewoon Vindbaar is beperkt tot de nakoming van de verplichtingen zoals beschreven in de overeenkomst. Gewoon Vindbaar kan alleen aansprakelijk worden gesteld als zij in gebreke is gebleven bij de uitvoering van de verplichtingen, nadat zij door de opdrachtgever op de hoogte is gesteld en een redelijke termijn heeft gekregen om het probleem op te lossen.

De aansprakelijkheid van Gewoon Vindbaar is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag dat voor de betreffende overeenkomst is overeengekomen.

Gewoon Vindbaar is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of andere indirecte schade die voortvloeit uit de overeenkomst.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die gelden voor Gewoon Vindbaar gelden ook voor haar werknemers, andere personen die zij in het kader van de overeenkomst gebruikt, en voor leveranciers van goederen en/of onderdelen. Deze beperkingen en uitsluitingen zijn echter niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van de bestuurders van Gewoon Vindbaar zelf.

Gewoon Vindbaar is niet aansprakelijk voor (delen van) ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen, berekeningen en werkwijzen die door de opdrachtgever zijn verstrekt of voorgeschreven, evenals voor materialen, apparatuur of tools die door de opdrachtgever zijn verstrekt of voorgeschreven. Tenzij anders overeengekomen, is Gewoon Vindbaar niet verplicht om deze ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen, berekeningen, werkwijzen, materialen, apparatuur en tools te controleren. Gewoon Vindbaar is ook niet aansprakelijk voor gebreken die direct of indirect voortvloeien uit advieswerkzaamheden die zijn uitgevoerd door de opdrachtgever zelf of anderen, en die niet binnen het werk of de diensten van Gewoon Vindbaar vallen.

Indien Gewoon Vindbaar door derden aansprakelijk wordt gesteld voor schade waarvoor zij niet aansprakelijk is volgens deze algemene voorwaarden of andere overeenkomsten, is de opdrachtgever verplicht Gewoon Vindbaar te vrijwaren en haar te compenseren voor alle kosten, schade en rente die daaruit voortvloeien.

 

Artikel 14 – Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke omstandigheid die buiten de wil van Gewoon Vindbaar ligt en die de nakoming van de overeenkomst permanent of tijdelijk verhindert, zelfs als deze omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst al te voorzien was. Hieronder vallen onder andere stakingen, transportproblemen, brand, slechte weersomstandigheden en andere storingen in het bedrijf van Gewoon Vindbaar of haar leveranciers, evenals het niet voldoen van leveranciers aan hun verplichtingen jegens Gewoon Vindbaar.

Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd door overmacht, heeft Gewoon Vindbaar het recht om zonder tussenkomst van de rechter de uitvoering van de overeenkomst voor een periode van maximaal drie (3) maanden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat Gewoon Vindbaar verplicht is tot enige vorm van schadevergoeding.

 

Artikel 15 – (dreigend) tekortschieten

In gevallen zoals bepaald in de wet, alsook wanneer de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een of meer verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, of wanneer er ernstige twijfel bestaat over de capaciteit van de opdrachtgever om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Gewoon Vindbaar te voldoen, of in geval van faillissement, surseance van betaling, volledige of gedeeltelijke stopzetting, liquidatie, overdracht of bezwaring van het bedrijf van de opdrachtgever, inclusief de overdracht of verpanding van een aanzienlijk deel van zijn vorderingen, en eveneens wanneer eigendommen van de opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen, heeft Gewoon Vindbaar het recht om zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter, hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor een periode van maximaal drie (3) maanden op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding, en onverminderd haar verdere rechten.

Indien Gewoon Vindbaar de nakoming van haar verplichtingen opschort of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de kosten die Gewoon Vindbaar bespaart als gevolg van de opschorting.

Artikel 16 – Buitengebruikstelling

Gewoon Vindbaar heeft het recht om de geleverde producten en diensten aan de opdrachtgever (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken als de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Gewoon Vindbaar niet nakomt of handelt in strijd met deze algemene voorwaarden. Gewoon Vindbaar zal de opdrachtgever van tevoren op de hoogte stellen, tenzij dit redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht.

De buitengebruikstelling door Gewoon Vindbaar heeft geen invloed op de verplichtingen van de opdrachtgever.

De herstelling van de normale functionaliteit vindt plaats zodra de opdrachtgever binnen een redelijke termijn voldoet aan zijn verplichtingen jegens Gewoon Vindbaar, zoals gesteld door Gewoon Vindbaar

 

Artikel 17 – Privacy

Gewoon Vindbaar zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is volgens de overeenkomst.

Gewoon Vindbaar heeft haar privacybeleid voor opdrachtgevers vastgelegd in een document genaamd “Privacy Policy”.

 

Artikel 18 – Referenties

Gewoon Vindbaar heeft het recht om geleverde eindproducten en verleende diensten als referentie te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders is overeengekomen.

Gewoon Vindbaar heeft het recht om een discrete verwijzing naar haar website of socialemediakanalen te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 19 – Algemeen

Indien een of meerdere bepalingen van de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, nietig of ongeldig zijn of worden, blijft de overeenkomst voor het overige van kracht. Partijen zullen overleg plegen over de nietige of ongeldige bepalingen om een vervangende regeling te treffen.

Zowel Gewoon Vindbaar als de opdrachtgever hebben niet het recht om hun rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de gesloten overeenkomst over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Indien nodig kunnen wijzigingen in de overeenkomst worden doorgevoerd na schriftelijke instemming van beide partijen.

 

Artikel 20 – Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst, inclusief nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, het gevolg zijn van de overeenkomst of daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, tenzij Gewoon Vindbaar uitdrukkelijk kiest voor de bevoegdheid van de rechter op de plaats waar de opdrachtgever gevestigd is.

Op de overeenkomst en alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, het gevolg zijn of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.