Privacy policy

Algemeen

In dit privacy statement legt Gewoon Vindbaar, gevestigd aan de Parkweg 81a 9725ED te Groningen, uit hoe zij omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Gewoon Vindbaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87494116.

 

Definities

In dit reglement worden de volgende termen gedefinieerd:

 • Autoriteit: de toezichthoudende autoriteit zoals bedoeld in artikel 51 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 6 van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), oftewel de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Persoonsgegeven: elk gegeven dat betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Bijzonder persoonsgegeven: een persoonsgegeven dat betrekking heeft op bijzondere categorieën van gegevens, zoals gegevens over iemands gezondheid, godsdienst, ras, politieke voorkeur, strafrechtelijk verleden of seksueel leven.
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder onder andere het verzamelen, vastleggen, bewaren, bijwerken, opvragen, gebruiken, verstrekken, samenbrengen, en het verwijderen of vernietigen van gegevens.
 • Bestand: een gestructureerde verzameling persoonsgegevens, ongeacht of deze centraal of verspreid is opgeslagen en of het toegankelijk is op basis van bepaalde criteria, en die betrekking heeft op verschillende personen.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: de partij die de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking van persoonsgegevens, in dit geval Gewoon Vindbaar
 • Verwerker: een partij die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder dat deze partij rechtstreeks onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke valt.
 • Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
 • Derde: een partij die geen betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is, en die niet rechtstreeks onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker valt, maar wel gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.
 • AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.

 

Privacy

Gewoon Vindbaar hecht veel waarde aan het respecteren van de privacy van al haar contacten en websitebezoekers. Gewoon Vindbaar zorgt ervoor dat de verstrekte persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), evenals andere toepasselijke wet- en regelgeving. U kunt te allen tijde deze privacyverklaring raadplegen op deze website.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Gewoon Vindbaar kan persoonsgegevens verwerken voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Het aanbieden van diensten en uitvoeren van opdrachten die aan Gewoon Vindbaar zijn verstrekt.
 • Het opnemen van contact met betrokkenen.
 • Het factureren van diensten.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Het informeren over nieuwe producten en aanbiedingen die verband houden met eerder gekochte producten en/of afgenomen diensten.
 • Het versturen van nieuwsbrieven, indien betrokkenen zich hiervoor hebben ingeschreven.
 • Het beoordelen van sollicitaties en het opnemen van contact met sollicitanten.
 • Het uitvoeren van marktonderzoek, al dan niet gebaseerd op verkregen informatie via Google Analytics.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Gewoon Vindbaar en het uitoefenen van privacyrechten, kan contact worden opgenomen via de verstrekte contactgegevens.

 

Soorten persoonsgegevens

De volgende soorten persoonsgegevens kunnen door Gewoon Vindbaar worden verwerkt:

 • Naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en andere communicatiegegevens die nodig zijn voor contactdoeleinden.
 • IP-adres, locatiegegevens, browser-fingerprint en gegevens over de activiteiten op de website van Gewoon Vindbaar, evenals bankgegevens.
 • Een administratienummer, indien relevant.
 • Gegevens die nodig zijn voor betalingsdoeleinden en het innen van vorderingen.
 • Andere gegevens die nodig zijn of vereist zijn in overeenstemming met wetgeving anders dan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het exacte type persoonsgegevens dat wordt verwerkt, kan variëren afhankelijk van de specifieke situatie en het doel van de verwerking.

 

Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

Het beheer en de toegang tot persoonsgegevens bij Gewoon Vindbaar zijn beperkt tot degenen die verantwoordelijk zijn voor het klantenbestand en de verwerking van persoonsgegevens, inclusief werknemers en verwerkers van Gewoon Vindbaar. Toegang tot persoonsgegevens is alleen toegestaan aan degenen die daarvoor noodzakelijk zijn betrokken, tenzij dit wettelijk is vereist.

Gewoon Vindbaar maakt gebruik van verschillende online tools, waaronder Hotjar, Facebook, LiveZilla, Google Analytics, SECUNDO en Mailchimp. Deze tools worden onder andere gebruikt om het surfgedrag van websitebezoekers te analyseren, websitestatistieken te verzamelen en nieuwsbrieven te versturen. Het privacybeleid en de verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking van deze partijen, zoals Facebook, vallen onder hun eigen verantwoordelijkheid en zijn te vinden in hun respectieve privacyverklaringen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Gewoon Vindbaar neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn ontworpen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen, rekening houdend met de risico’s die de verwerking en aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

 

Bewaartermijn

De bewaartermijn van jouw gegevens bij Gewoon Vindbaar is niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Rechten betrokkenen

Als betrokkene heb je het recht om de persoonsgegevens die je aan Gewoon Vindbaar hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en deze gegevens over te dragen aan een andere organisatie.

Indien de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming volgens artikel 6, lid 1, sub a, of artikel 9, lid 2, sub a van de AVG, heb je te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken, zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Je hebt als betrokkene recht op inzage in jouw gegevens. Na ontvangst van een verzoek tot inzage zal Gewoon Vindbaar binnen vier weken schriftelijk mededelen of jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Klachten

Indien je onjuistheden constateert in jouw gegevens, kun je een verzoek indienen om correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens. Het verzoek dient de gewenste wijzigingen te bevatten. Gewoon Vindbaar zal binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk laten weten of en in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan. Een eventuele weigering zal worden gemotiveerd.

Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van het gerechtvaardigd belang van Gewoon Vindbaar, heb je het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking. Gewoon Vindbaar zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar beoordelen of het bezwaar gerechtvaardigd is. Indien dat het geval is, zal Gewoon Vindbaar de verwerking beëindigen.

 Indien een betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet op aanvaardbare wijze zijn nageleefd, kan deze persoon contact opnemen met Gewoon Vindbaar via timo@gewoonvindbaar.nl. Partijen zullen dan samenwerken om tot een oplossing te komen. De betrokkene heeft echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de bevoegde rechtbank.

 

Wijzigingen

Gewoon Vindbaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.